Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Logo - Huisartsenpraktijk De Klapperhoek Beveren

Laatste bijwerking: 30-08-2022

De verantwoordelijke verwerker is:
Huisartsenpraktijk De Klapperhoek
Klapperstraat 95
9120 Beveren
+32 3 775 93 70
info@huisartsenpraktijk-deklapperhoek.be

Huisartsenpraktijk De Klapperhoek hecht heel veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil deze met het nodige respect behandelen. Deze privacyverklaring is er dan ook op gericht om de personen waarvan de persoonsgegevens door Huisartsenpraktijk De Klapperhoek worden verwerkt te informeren.

Deze verklaring omschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website en bij de uitvoering van de opdrachten door Huisartsenpraktijk De Klapperhoek in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018).

1. Definities

 • Betrokkene = de opdrachtgever/klant of andere die het contactformulier invullen op de website of die surfen op de website www.huisartsenpraktijk-deklapperhoek.be.
 • Verantwoordelijke verwerker = Huisartsenpraktijk De Klapperhoek.
 • Verwerker = alle bedrijven waarop Huisartsenpraktijk De Klapperhoek een beroep doet en die met de persoonsgegevens van de betrokkenen in contact kunnen komen.
   

2. Verwerking van de persoonsgegevens

Op de website kan u een contactformulier invullen. Volgende gegevens die wij via dit kanaal verzamelen worden door ons verwerkt:

 • Voornaam
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • IP-adres


Indien u met ons een overeenkomst sluit, kan Huisartsenpraktijk De Klapperhoek kennis krijgen van persoonsgegevens van de klanten van de opdrachtgever, zijn personeel, leveranciers en aangestelden (niet limitatieve lijst).

In het kader van de behartiging van de opdrachten die door de opdrachtgevers aan Huisartsenpraktijk De Klapperhoek worden toegekend is het niet uitgesloten dat Huisartsenpraktijk De Klapperhoek kennis krijgt van gevoelige persoonsgegevens die door Huisartsenpraktijk De Klapperhoek verwerkt kunnen worden:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


3. Gronden

Volgende gronden worden aangewend om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Toestemming
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen
 • Vitale belangen
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden


In het geval dat u het contactformulier invult geeft u aan Huisartsenpraktijk De Klapperhoek de uitdrukkelijke toestemming door het voorziene vakje aan te vinken onderaan het contactformulier. Indien u Huisartsenpraktijk De Klapperhoek mailt, geeft u haar ook de toestemming om de gegevens te verwerken.
Indien u opdrachten toevertrouwt aan Huisartsenpraktijk De Klapperhoek geeft u de toestemming dat kennis kan genomen worden van alle persoonsgegevens waarmee zij in aanraking komt bij de uitvoering van haar opdrachten. Deze toestemming dient uitdrukkelijk gegeven te worden. Indien u Huisartsenpraktijk De Klapperhoek deze toestemming niet geeft zal zij van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen op grond van de uitvoering van de overeenkomst of haar gerechtvaardigd belang.

Voor de verwerking van gevoelige gegevens in het kader van het uitvoeren van haar diensten heeft Huisartsenpraktijk De Klapperhoek uw uitdrukkelijke toestemming nodig of garandeert u als opdrachtgever dat u over de toestemming beschikt van de betrokkene, en dat hij deze toestemming op papier of op een andere drager aan de opdrachtgever kan meedelen.

Onze website heeft niet de intentie gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

De betrokkene kan zijn toestemming ook op elk ogenblik terug intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar info@huisartsenpraktijk-deklapperhoek.be.

4. Doeleinden

Huisartsenpraktijk De Klapperhoek verwerkt de gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven om haar activiteiten te kunnen vervullen:

 • Haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren
 • De klant informeren over activiteiten en de dienstverlening van Huisartsenpraktijk De Klapperhoek.


5. Doorgifte aan derden

De persoonsgegevens afkomstig van de opdrachtgever worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 4 uit te voeren. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden.

Huisartsenpraktijk De Klapperhoek hecht het grootste belang aan uw persoonsgegevens. Indien zij een beroep doet op verwerkers die eveneens in aanraking zouden komen met uw persoonsgegevens zal zij er op toezien dat de verwerkers de persoonsgegevens niet aanwenden voor doeleinden ander dan degene opgesomd onder punt 4. Zij zal met deze partijen afspraken maken over hoe zij de persoonsgegevens dienen te behandelen en welke niveau van bescherming zij moeten hanteren. Indien u wil geïnformeerd worden over de verwerkers kan u ons hiertoe een e-mail zenden aan info@huisartsenpraktijk-deklapperhoek.be.

6. Bewaring

Huisartsenpraktijk De Klapperhoek bewaart uw gegevens voor een onbeperkte duur indien het persoonsgegevens betreft die zij verwerft via de website www.huisartsenpraktijk-deklapperhoek.be of via mail, en voor de duur van de overeenkomst indien het om de persoonsgegevens gaat die zij verwerkt in het kader van haar opdrachten. Huisartsenpraktijk De Klapperhoek streeft er naar u zo goed mogelijk te informeren over haar diensten.

Huisartsenpraktijk De Klapperhoek zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 8. Op regelmatige tijdstippen zal aan de betrokkene gevraagd worden om de juistheid van de gegevens te bevestigen.

7. Beschermingsniveau

Huisartsenpraktijk De Klapperhoek garandeert een passend beschermingsniveau op organisatorisch en technisch vlak. Wij doen dit door uw gegevens passend te beveiligen en dit beveiligingsniveau ook te eisen van onze verwerkers. De beveiliging gebeurt minimaal met het hanteren van een wachtwoord om de gevoelige data te beschermen.

8. Rechten van de betrokkene

Deze privacyverklaring heeft tot doel u op een adequate wijze te informeren over uw rechten. U hebt steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Wilt u uw gegevens inzien, verbeteren, overdragen of de verwerking ervan inperken, dan kan dat natuurlijk ook. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens gewist worden. Uw vraag hiertoe dient gericht te worden aan info@huisartsenpraktijk-deklapperhoek.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het identiteitskaart-/paspoortnummer en het Rijksregisternummer zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

9. Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Zowel tijdelijke cookies, die gewist worden zodra u uw browser afsluit, als cookies om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. We delen deze cookies niet met derde partijen, met uitzondering van analytische cookies van analyseservices van derden (zoals Google Analytics). Deze cookies worden enkel gebruikt door ons en hebben tot doel de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

U kan zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

10. Klachtenrecht

De betrokkene kan een klacht indienen bij ons, in dat geval als verwerkingsverantwoordelijke, op het e-mailadres info@huisartsenpraktijk-deklapperhoek.be. Daarnaast heeft de betrokkene eveneens het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven. U wordt hiervoor niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

De Klapperhoek deelt graag praktische informatie, handige tips en alles wat je moet weten over uw afspraak

Klapperstraat 68a, 9120 Beveren-Waas
+32 3 775 93 70
Created by Udesite